Nakts rogainings 2018, 3. biļetens un pirmstarta informācija

[Rezultāti] [Karte]
[Fotogalerija1]
[Fotogalerija2]

(izmaiņas pret iepriekšējo versiju ar sarkaniem burtiem)

Leģendas: Legendas.jpg

Organizē: OK Ziemeļkurzeme, sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju un Talsu novada pašvaldību

Sacensību rajons: teritorija uz austrumiem no Talsiem(ārējās robežas: Talsi – Lauciene – Ģibuļi – Talsi), iekļaujot arī Talsu pauguraines dabas parku.

Sacensību centrs: Talsu sporta halle, K.Mīlenbaha 32a, Talsi (karte). Sacensību centrā netiks ļauts ieiet ar ielas apaviem, lūdzu paņemiet čības, zeķes, sporta zāles apavus!

Formāts: 6 un 12 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem

Dalībnieku grupas:
MJ, WJ, XJ - vīriešu, sieviešu vai jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem. 12 stundu sacensībās junioru grupās varēs piedalīties tikai komandas, kur dalībniekiem ir iepriekšējo sacensību pieredze un vismaz viena komandas dalībnieka vecums ir 18 vai vairāk gadi.
MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu vai jauktās atklātās grupas
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu vai jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu vai jauktās superveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultraveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.
Ģimenes – ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
Komandas, kas sacenšas Junioru un Veterānu grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās. Komandas, kas sacenšas Super Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open un Veterānu grupās. Komandas, kas sacenšas Ultra Veterānu grupās, arī automātiski tiek vērtētas attiecīgajās Open, Veterānu un Super Veterānu grupās.

!! Dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā. Pirmsstarta reģistrācijā katram dalībniekam jāparaksta atbildības forma ar atrunu:
"atzīstu, ka sacensību organizatori un zemes, kas izmantota šajā pasākumā, īpašnieki, neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru zaudējumu, bojājumu vai kaitējumu mums pašiem (ieskaitot transportlīdzekļus pasākuma norises vietā), kas varētu rasties mūsu dalības laikā šajā pasākumā.
Piedalos šajā pasākumā uz savu paša risku, un atzīstu, ka var būt riski, kas saistīti ar rogaininga sportu. Saprotu drošības prasības, ko izvirza organizatori, un piekrītu ievērot gan šīs prasības, gan rogaininga noteikumus. Ar pasākuma nolikumu esmu iepazinies.”


Sacensību  laiks:
Kopīgais starts – 4. maijs plkst. 18:00, Kartes izsniedz no 17:00
Finišs – 6 stundu sacensībām – 4. maijs, plkst. 24:00, 12 stundu sacensībām – 5. maijs, plkst. 6:00.

Dienas kārtība:
04.05.
no 15:30 dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās
17:00 tiek dalītas kartes
18:00 sacensību starts 6h un 12h komandām
23:00 atvērta ēdināšana 6 h komandām (blakus ēkā 2. vidusskolā)
05.05.
0:00 sacensību finišs 6h komandām
0:30 kontrollaika beigas 6h komandām
01:00 slēdz ēdināšanu 6 h komandām (blakus ēkā 2. vidusskolā)
01:00 Apbalvošana 6h komandām
05:00 atvērta ēdināšana 12h komandām (blakus ēkā 2. vidusskolā)
06:00 sacensību finišs 12h komandām
06:30 kontrollaika beigas 12h komandām
06:45Apbalvošana 12h komandām
07:00 slēdz ēdināšanu 12 h komandām (blakus ēkā 2. vidusskolā
07:30 slēdz sacensību centru

Pēc finiša sacensību centrā būs pieejamas dušas.
(05. maijā sporta hallē notiks starptautiska suņu izstāde, tādēļ dalībniekiem laicīgi jāpamet telpas, lai varētu sakārto telpas nākamajam pasākumam).


Uz reģistrāciju visiem komandas dalībniekiem ir jāierodas kopā, lai varētu parakstīt atbildības formu.

Sacensību teritorija un apvidus:
Sacensību teritorijas kopējā platība - 100 km2.
Sacensību teritorija iekļauj dabas parku „Talsu pauguraine”, to klāj pārsvarā jauktu koku mežs, krūmiem un ar pamežu bagātīgi aizaudzis, ar lielām reljefa formām un vairākiem skaistiem ezeriņiem. Ārpus dabas parka atrodamas pļavas un tīrumi, daudz apdzīvotu teritoriju un ceļu. Pamaz grāvju un stigu.
Sacensību dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret dabu un apkārtni, nesārņot, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un loģiskās pieklājības normas, netraucēt vietējos iedzīvotājus.

Distance, atzīmēšanās:
Distancē atrodas 49 KP vērtībās no 2 līdz 6, kopējais punktu skaits - 194. KP vērtību norāda tā numura pirmais cipars (divciparu skaitļi) (piemēram, 38=3 punkti). Uzmanību: 61.  kontrolpunkts kartē būs atzīmēts (pārsvītrots), bet dabā nebūs izvietots!
SportIdent atzīmēšanās ar savām vai īrētām SI kartēm. Dalībnieki paši atbildīgi par savu SI karšu ietilpību. SI kartes dalībnieki piestiprina ar nesaraujamu saiti. Stacijas strādās SIAC režīmā (0,3 m attālumā).
Ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas vai nav atrodama, komandai jāsūta SMS uz ārkārtas telefona Nr. 26549948 ar komanda Nr., nestrādājošā / neesošā kontrolpunkta Nr. un kontrolpunkta Nr. no kura komanda nāca (Piemērs 1002 45 39). Ja pēc stacijas pārbaudes problēmas ar staciju netiks konstatētas, komandai punkts netiks ieskaitīts.
Kontrolpunktos visiem dalībniekiem jāatzīmējas 60 sekunžu laikā. Par katru sākušos minūti pēc kontrollaika komandas rezultātam tiek atskaitīts viens punkts. Nokavējot kontrollaiku vairāk par 30 minūtēm, komanda sacensībās punktus nesaņem.
Dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret SI karti un nodot to organizatoriem nebojātu. Ja SI karte distancē tiek bojāta vai pazaudēta, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi 50 EUR apmērā.
Izmantojot SI kartes, komandas dalībniekiem ir nepieciešams pirms sacensību starta stingri piestiprināt SI karti pie rokas tādā veidā, ka, nebojājot aproci, to nevar noņemt, un rūpēties par to, lai SI karte netiktu bojāta un norauta no rokas līdz finišam, kur to noņemt drīkst sacensību tiesnesis. Par startēšanu ar nepiestiprinātu SI karti dalībniekam var tikt piemērota diskvalifikācija vai cits sods pēc galvenā tiesneša ieskatiem.SI karti atvienot no rokas drīkst tikai finiša tiesnesis.
Distancē būs izvietotas trīs ūdens ņemšanas vietas.
Lūdzu, neatstājiet neko nedabisku savā ceļā! Esiet savējie! Konfliktu un citos kritiskos gadījumos sazinieties ar organizatoriem.


Karte:
Kartes mērogs 1:20000, augstumlīknes – 4m.
Katram sacensību dalībniekam viena mitrumizturīgā karte (laminēta no abām pusēm) un komandai viena papīra (nelaminēta) karte plānošanai. Kontrolpunktu apraksti uz kartes malas: teksts un piktogrammas. Magnētiskās līnijas ik pēc 1km, orientētas paralēli kartes malai. Dzirdināšanas punkti parādīti uz kartes ar “glāzītes” simbolu (dabā sarkans punkts pie “glāzītes”). Aizliegtās teritorijas – sarkans svītrojums un apdzīvotā teritorija (gaiši olīvzaļais), sējumi, aramzeme.
Karte aktualizēta pēc 2017. un 2018. publiski pieejamās informācijas un apsekošanas laikā 2018. pavasarī. Var būt neiezīmēti izcirtumi, dažu ceļu caurejamības atšķirības.
Karte Nakts rogainingam ir sagatavota, izmantojot LVM datus, kas publiski pieejami portālā LVMGeo.
Reljefā izmantotas horizontāles ar soli 4m, kritiskākajās vietās parādot arī reljefa ūdensteces virzienu ar "bergštrihiem", bet, citādi, mazie reljefa veidojumi var būt gan ieplakas, gan pauguriņi. Karjeru apzīmēšanai nav izmantots karjeru apzīmējuma simbols orientēšanās kartēs. Vietām nogāzes ir ļoti slīpas un aizaugušas. Esiet uzmanīgi naktī!
Augu valsts attēlojums tāpat ir ņemts no LVM lāzerskenējuma datiem (2016.gads) ar nelielām korekcijām, kas nevērotas dabā šī gada pavasarī. Netiek izmantoti raksturīgie izcirtumu apzīmējumi. Tos var atpazīt pēc dzelteno laukumu kopām. Kā ierasts rogaininga kartēs, arī šajā nav attēlota caurejamība. Dzeltenajai krāsai atbilst apvidus caurskatāmība. Dabā vairāk vai mazāk pamanāmās augu valsts kontūras kartē ir parādītas.
Grāvji un strauti ir attēloti divās gradācijās - resnāka un tievāka līnija kartē. Taču reālā iespēja pārvarēt ūdensteci dabā var atšķirties no kartētās. Kā ezeri var būt parādīti arī ūdens bagāti pārpurvojumi, kuru šķērsošana varētu būt bīstama. Esiet piesardzīgi, it īpaši naktī.
Ir iespējams, ka dabā atrodas kāds ceļš, kas nav kartē un otrādi - kāds no tiem, kas ir kartē, jau ir izzudis. Stigas var būt visplašākajā diapazonā - no braucamām līdz necaurejamām un neredzamām. It īpaši nakts apstākļos.
Karte īpaši bagāta ar aizliegtām teritorijā - sarkano svītrojumu, tās norāda teritorijas, kurās aizliegts ieiet. Iemesli ir dažādi, kāpēc šīs teritorijas ir aizliegtas - privātīpašnieku aizliegums, dabas specifika, sējumi apstrādāti lauki, utt. Sacensību teritorijā ir daudz sējumi, atsevišķos gadījumos, var būt neatzīmēti kartē. Sējumus šķērsot aizliegts. Kā parasti, aizliegts ieiet ar olīvo krāsu apzīmētajās teritorijās, vēlams maksimāli izvairīties no pārvietošanās to tuvumā.


Riski distancē:
Šajā gadalaikā mežacūkām, aļņiem aug jaunā paaudze, kuru dzīvnieki aizstāv. Ja dzīvnieks nemūk, iespējams, ka tuvumā ir mazulis. Bez liekas kavēšanās jāturpina ceļš, mēģinot pēc iespējas ātri attālināties no dzīvniekiem, neradot tiem apdraudējuma sajūtu.
Teritorijā ir izteikti daudz privātmāju, tādējādi ir iespējams sastapties ar suņiem (māju īpašnieki ir informēti par sacensībām), tādēļ esiet uzmanīgi.

Auto novietošana:
Dalībnieku autotransports būs jānovieto norādītajā stāvlaukumā, sekojot sacensību organizatoru norādījumiem. 12 stundu dalībnieki auto vēlams novieto tālāk – uz asfaltētā laukuma apkārt futbola laukumam. 6 stundu dalībniekiem – stāvlaukumā pretī sporta hallei.
 
Ēdināšana:            
Pēc finiša dalībniekiem tiks pasniegtas pusdienas (dalībnieku ēdināšana iekļauta dalības maksā).

Pieteikšanās:
no 15.01.2018. līdz 01.05.2018. (ieskaitot), http://www.rogaining.lv/
Dalības maksa katram dalībniekam:
  15.01.-25.02. 26.02.-22.04. 23.04.-01.05.
O, V, SV grupas 16 € 20 € 24 €
J, UV grupas 12 € 15 € 20 €

Ģimeņu grupā – atbilstoši citu grupu dalībnieku vecumam
Izņēmums - dalībniekiem, kas piesakās ģimeņu grupā un kam ir 16 un mazāk gadu – 12 €.
Dalībnieki, kas ir jaunāki par 18 gadiem un piesakās J vai O grupās, tiks reģistrēti sacensībām tikai ar vecāku vai aizbildiņu rakstisku piekrišanu.
SI kartes īre – 2 €

Dalības maksas apmaksa ir iespējama, veicot pārskaitījumu:
Saņēmējs: OK Ziemeļkurzeme
Reģ.nr.: 40008111499
Konts: LV44HABA0551016204530 (Swedbank)
Juridiskā adrese: Lauri, Ugāles pagasts, Ventspils nov.
Maksājuma aprakstā norādot: Dalības maksa pasākumam - Nakts rogainings, komandas nosaukums, rēķina nr.

Laika apstākļu prognoze - https://weather.com/lv-LV/laiks/desmitdienam/l/LGXX0135:1:LG
Astronomiskie dati:
04.05.2018
Saule riet 21:20

05.05.2018
Mēness lec 01:46
Saule lec 05:45
Mēness riet 09:15
Mēness fāze - Dilstošs mēness

Papildus informācijai un jautājumiem – pumpuru.rogainings@gmail.com

ATBALSTĪTĀJI

Ziemelkurzeme OK Talsi LOF

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: